اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,213,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 94,786,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 80,462,475,427
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,629
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,432
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,432
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 15,629 15,432 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 80,462,475,427
  2 1397/04/25 15,733 15,535 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 81,000,493,280
  3 1397/04/24 15,746 15,550 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 81,075,816,503
  4 1397/04/23 15,782 15,585 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 81,260,720,223
  5 1397/04/22 15,875 15,673 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 81,718,659,867
  6 1397/04/21 15,876 15,674 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 81,725,584,367
  7 1397/04/20 15,891 15,688 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 81,796,565,400
  8 1397/04/19 16,072 15,849 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 82,633,286,176
  9 1397/04/18 16,195 15,962 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 83,222,978,658
  10 1397/04/17 16,196 15,963 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 83,230,896,690
  11 1397/04/16 16,202 15,969 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 83,262,101,449
  12 1397/04/15 16,437 16,200 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 84,464,742,537
  13 1397/04/14 16,438 16,201 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 84,471,741,653
  14 1397/04/13 16,439 16,203 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 84,478,745,269
  15 1397/04/12 16,603 16,382 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 85,415,660,239
  16 1397/04/11 16,276 16,057 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 83,721,233,393
  17 1397/04/10 16,063 15,846 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 82,619,542,768
  18 1397/04/09 16,390 16,168 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 84,300,994,520
  19 1397/04/08 16,417 16,195 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 84,438,463,298
  20 1397/04/07 16,428 16,205 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 84,490,641,622
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق