صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۱۳۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۸۶۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹۳,۵۸۴,۰۱۶,۶۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۹۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۳۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۳۳۲
تاریخ انتشار
1398/06/25
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۴۴,۹۱۵ ۴۴,۳۳۲ ۰ ۰ ۲۲,۰۷۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۱۳۳,۹۲۴ ۴۹۳,۵۸۴,۰۱۶,۶۲۴
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۴۴,۶۵۸ ۴۴,۰۷۸ ۰ ۰ ۲۲,۰۷۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۱۳۳,۹۲۴ ۴۹۰,۷۵۶,۵۹۹,۹۹۳
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۴۴,۷۰۰ ۴۴,۱۱۹ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۲۲,۰۷۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۱۳۳,۹۲۴ ۴۹۱,۲۱۷,۷۹۳,۱۴۱
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۴۴,۰۵۵ ۴۳,۴۷۸ ۰ ۰ ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۳,۹۲۴ ۴۷۹,۲۹۳,۰۱۱,۱۵۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴۴,۰۵۸ ۴۳,۴۸۱ ۰ ۰ ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۳,۹۲۴ ۴۷۹,۳۲۷,۱۴۷,۴۰۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۴۴,۰۶۱ ۴۳,۴۸۴ ۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۳,۹۲۴ ۴۷۹,۳۶۱,۲۹۱,۸۷۴
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۴۳,۴۱۹ ۴۲,۸۴۲ ۰ ۰ ۲۱,۷۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۸۵۳,۹۲۴ ۴۶۵,۰۰۱,۸۴۳,۴۹۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۴۳,۴۲۲ ۴۲,۸۴۵ ۰ ۰ ۲۱,۷۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۸۵۳,۹۲۴ ۴۶۵,۰۳۵,۲۲۰,۱۳۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۴۳,۴۲۵ ۴۲,۸۴۸ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۱,۷۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۸۵۳,۹۲۴ ۴۶۵,۰۶۸,۶۰۴,۹۴۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۴۳,۳۹۰ ۴۲,۸۱۲ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۲۱,۷۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۳,۹۲۴ ۴۶۳,۳۹۴,۸۳۲,۴۲۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۴۲,۷۲۰ ۴۲,۱۴۴ ۰ ۰ ۲۱,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۳,۹۲۴ ۴۵۰,۶۸۰,۶۴۱,۵۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴۲,۷۲۳ ۴۲,۱۴۷ ۰ ۰ ۲۱,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۳,۹۲۴ ۴۵۰,۷۱۱,۹۸۸,۱۵۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۴۲,۷۲۶ ۴۲,۱۴۹ ۰ ۰ ۲۱,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۳,۹۲۴ ۴۵۰,۷۴۳,۳۴۴,۴۰۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۴۲,۲۴۰ ۴۱,۶۷۱ ۰ ۰ ۲۱,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۳,۹۲۴ ۴۴۵,۶۲۸,۶۷۱,۹۴۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۴۱,۷۴۳ ۴۱,۱۷۷ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۱,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۳,۹۲۴ ۴۴۰,۳۴۸,۷۱۱,۸۴۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۴۲,۴۰۲ ۴۱,۸۳۴ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۶۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۸۳,۹۲۴ ۴۴۶,۹۵۵,۹۸۰,۲۳۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۴۱,۹۹۱ ۴۱,۴۲۷ ۰ ۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۶۳,۹۲۴ ۴۴۱,۷۷۳,۴۷۰,۱۱۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۴۱,۷۹۰ ۴۱,۲۴۰ ۰ ۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۶۳,۹۲۴ ۴۳۹,۷۸۴,۴۳۶,۰۷۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۴۱,۷۹۲ ۴۱,۲۴۳ ۰ ۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۶۳,۹۲۴ ۴۳۹,۸۱۲,۷۲۰,۵۲۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۴۱,۷۸۵ ۴۱,۲۳۶ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۶۳,۹۲۴ ۴۳۹,۷۳۵,۳۹۷,۵۲۸