ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 366,502 89.61 % 24,001 5.87 % 0 0 % 9,402 2.3 % 9,073 3.41 % 0 0 %
2 1397/07/23 367,716 90.39 % 24,002 5.9 % 0 0 % 9,413 2.31 % 5,700 2.6 % 0 0 %
3 1397/07/22 354,813 90.06 % 21,512 5.46 % 0 0 % 9,413 2.39 % 8,233 3.33 % 0 0 %
4 1397/07/21 353,373 89.78 % 21,467 5.45 % 0 0 % 10,861 2.76 % 7,909 3.39 % 0 0 %
5 1397/07/20 369,738 90.95 % 21,453 5.28 % 0 0 % 1,798 0.44 % 13,547 4.66 % 0 0 %
6 1397/07/19 369,738 90.95 % 21,452 5.28 % 0 0 % 1,798 0.44 % 13,547 4.66 % 0 0 %
7 1397/07/18 369,738 90.95 % 21,452 5.28 % 0 0 % 1,798 0.44 % 13,546 4.66 % 0 0 %
8 1397/07/17 367,682 91.68 % 21,419 5.34 % 0 0 % 799 0.2 % 11,132 4.13 % 0 0 %
9 1397/07/16 367,537 85.87 % 47,074 11 % 0 0 % 199 0.05 % 13,201 4.35 % 0 0 %
10 1397/07/15 366,278 84.62 % 47,387 10.95 % 0 0 % 7,096 1.64 % 12,105 4.05 % 0 0 %