رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان انتخاب مفید 990,000
2 شرکت کارگزاری مفید 10,000


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق